Vision, mission og mål giver fælles retning

En klar vision skaber fælles retning. En uklar vision skaber forvirring og stagnation. Skal vi indfri vores drømme, skal vi have bevidsthed og intention med i visionsarbejdet.

Fællesskabsorienterede organisationer skal se vision, mission og mål som et vitalt organ. På samme måde som fælleshuset ses som fællesskabets hjerte, møder og arbejdsgrupper som fællesskabets hænder, så skal vision, mission og mål ses som fællesskabets hoved.

Som medlem af og som facilitator i forskellige typer af fællesskaber, oplever jeg ofte, at arbejdet med vision, mission og mål har en for lille rolle i vores måde at arbejde på.

Det betyder, at fællesskaberne ikke formår at udvikle de potentialer og muligheder, som de har i sig. Det er trist! For det første fordi flere og flere mennesker søger fællesskabet som rammen for deres liv og virke. For det andet fordi fællesskaber og lokalsamfund har en afgørende rolle i indfrielsen af FN’s verdensmål og i omstillingen af vores liv og lokalsamfund til bæredygtighed.


Foredrag om Sociokrati og Fællesskab og Konflikter


Hvad med jeres vision?

Hvad er visionen i jeres fællesskab? Er den klar, enkel og inspirerende? Hvordan har I skabt den, og hvordan arbejder I med den? Måske trænger I til at vitalisere eller genbesøge jeres vision? Måske har I brug for at udvide den med mission og mål, så den bliver mere konkret og nemmere at arbejde med?

Levende Lokalsamfund hjælper fællesskaber, organisationer og virksomheder med at skabe, vitalisere og genbesøge deres vision. Processen designes ud fra jeres behov og de metoder, Levende Lokalsamfund er inspireret af blandt andet sociokrati, konfliktløsning, anerkendende metode og fremtidsværksted.


Klar, enkel og inspirerende vision

Visionen er et svar på nutidens udfordringer. Den viser, hvad det er for en fremtid, I ønsker at skabe, hvordan I vil forme jeres virkelighed og påtage jer ansvaret for den ankommende fremtid. En vision bør være:

Klar – for at undgå misforståelser og gøre den tilgængelig for dem, der på forskellig vis gerne vil støtte fællesskabet.

Enkel – for at give plads til individuel frihed ved ikke at have besluttet alt fra starten af.

Inspirerende – for at blive en kilde til permanent motivation og en guide, der kan orientere gruppen frem mod sine mål.

En klar, enkel og inspirerende vision styrker fællesskabets sammenhængs- og udviklingskraft. En svag eller fraværende vision kan være årsag til strukturelle konflikter, der kan føre til stagnation eller opløsning af fællesskabet.

At formulere en vision er et af de første skridt, en gruppe skal tage, når den går i gang med at etablere et nyt fællesskab. For at holde visionen vital og levende, skal fællesskabet jævnligt genforbinde sig med kilden bag visionen. I det lys er visionsarbejde en kontinuerlig fokuseringsproces, der skal gentages med års mellemrum.

En klar, enkel og inspirerende vision styrker fællesskabets sammenhængs- og udviklingskraft. En svag eller fraværende vision kan være årsag til strukturelle konflikter, der kan føre til stagnation eller opløsning af fællesskabet.

En vision er stærk, når den enkelte persons følelse af formål kan finde sit udtryk i den fælles følelse af formål, som visionen er udtryk for. Når det er tilfældet, opstår viljen til at udføre en uset opgave, tage initiativ til et projekt, eller ”gå en ekstra kilometer” til gavn for helheden.

Vision, mission, mål og værdier

Definition på vision, mission og mål

Visionsarbejde er en kreativ og samskabende proces, hvor der laves fremtidsbilleder, der rækker 1 til 20 år ud i fremtiden. Arbejdet forudsætter samtaler om det, I er fælles og forskellige om.

Jo tydeligere vision, mission og mål er formuleret og kommunikeret, des nemmere har bestyrelse, fællesmøde/hovedkreds og arbejdsgrupper ved at beslutte, skabe forbindelser og uddelegere, således at alle lag i organisationen arbejder i den samme retning.

I Levende Lokalsamfund anbefaler vi at formulere vision, mission og mål ud fra følgende metode

Vision: Vi ser ud i fremtiden og beskriver, hvordan verden ser ud, når arbejdet er gjort. Visionen skal være bred, så den kan inkludere alle medlemmernes drømme.

Mission: Hvad vil vi gøre for at realisere visionen? Hvad er vores særlige kendetegn? Hvilke overordnede aktiviteter vil vi igangsætte, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen?

Mål: Det vi skal gøre for at indfri missionen og arbejde for visionen. Mål er konkrete og SMART: Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Mål skal være smalle, skarpe og bruges til at tage beslutninger efter. Det skal visionen ikke; den er et pejlemærke.

Værdier: Hvilke værdimæssige retningslinjer er der brug for, for at sikre en effektiv implementering af VMM? Hvad skal der tages højde for, for at give plads til det mangfoldige og unikke?

Visionsarbejde er en kreativ og samskabende proces, hvor der laves fremtidsbilleder, der rækker 1 til 20 år ud i fremtiden. Arbejdet forudsætter samtaler om det, I er fælles og forskellige om.

Værdier og vision, mission og mål er to sider af samme sag. Vision, mission og mål handler om kursen og rammerne, mens værdier handler om fællesskabets etik og relationer. Om hvordan vi kommunikerer, træffer beslutninger og håndterer konflikter. Om balancen mellem det fælles og det private. Om forholdet til økonomi, natur og meget andet. Udvikling af det værdifulde er et eksempel på, hvordan et fællesskab kan arbejde med sine værdier. 


Eksempler på vision og mission

I Levende Lokalsamfund har vi følgende vision og mission:

Vision: En verden hvor vi omstiller livsformer og lokalsamfund, så vi lærer at leve godt inden for planetens grænser.

Mission: Levende Lokalsamfund faciliterer processer, der støtter borgere og lokalsamfund i at udvikle fællesskaber, der fremmer dialog, læring og et aktivt lokalt demokrati. Fokus er på individuel trivsel, fælles handlekraft og lokal bæredygtig udvikling.

GAia Education - Mission and Vision
Gaia Education, som Levende Lokalsamfund er inspireret af.

Hoved, hjerte og hænder

Ønsker vi at udvikle, og leve, fællesskabets potentialer, skal vi se fællesskaber, organisationer eller lokalsamfund som økosystemer bestående af visioner, beslutningsorganer, arbejdsgrupper, læreprocesser, materielle ressourcer (fx bygninger, udendørsarealer og værktøj), interessefællesskaber, samarbejdspartnere m.m.

Fællesskabet bør ses i en helhed med en række organer, hvor det enkelte organs måde at fungere på påvirker systemets evne til at skabe trivsel, handlekraft og gøre sine visioner til virkelighed.

Vil vi udvikle og leve fællesskabets potentialer, skal vi se vores organisationer som økosystemer

Hovedet, hjertet og hænderne er de vitale organer (her med et bofællesskab som eksempel).

Hovedet er visionen og værdierne, der definerer udviklingsretning, spilleregler og strukturer.

Hjertet er fælleshuset, fællesmødet og fællesspisningen, der danner rammen for de daglige møder, grin, omsorg, knus og deling af glæder og sorger.

Hænderne er de mange møder, arbejdsgrupper og arbejdsdage, der gør, at maden står på bordet, beslutninger træffes, kulturaftener afholdes, og nye spadestik tages og gøres til virkelighed.


Genbesøg og evaluer jeres vision

Det er en god ide at genbesøge, evaluere og revidere jeres vision, mission og mål. En måde at gøre det på er at benytte en SWOT-analyse.

Flere af de fællesskaber, jeg stifter bekendtskab med, formår ikke at udvikle deres potentialer og skabe den fremtid, som deres visioner er udtryk for. Med et krads udtryk kan man sige, at fællesskabet har hovedet under armen.


Er visionen svag eller fraværende?

Ofte handler det om, at visionen er svag eller fraværende, hvilket kan være årsag til strukturelle konflikter, der i sidste ende kan føre til stagnation eller opløsning af fællesskabet.

Der kan være mange årsager til, at visionen er svag eller fraværende. Her er nogle bud på mulige årsager:

  1. Den første oprindelige vision om at bygge et bofællesskab eller landsby er indfriet. Men visionen er ikke blevet fornyet, hvorfor visionens guidende rolle er svag eller fraværende.
  2. Visionen er formuleret nogle år tidligere. Siden da har nogle medlemmer forladt projektet, og nye er kommet til uden at de har fået ejerskab til visionen. Når fællesskabet på et tidspunkt skal bruge visionen som pejlemærke, viser det sig, at der er uklarhed om opbakningen til den oprindelige vision.
  3. Uklarhed omkring begreberne vision, mission og mål gør, at samtaler om visioner overskygges af definitions-samtaler om, hvad man forstår ved en vision og mission.
Med et krads udtryk kan man sige, at fællesskabet har hovedet under armen

Det er trist, fordi de fleste fællesskaber har nogle livgivende visioner. Trist fordi der er et hav af samarbejds- og udviklingsværktøjer, der kan hjælpe fællesskaber med at skabe trivsel, handlekraft og fælles retning.

Sidst men ikke mindst er det trist, fordi verden kalder på vitale eksempler på lokalsamfund, der er præget af høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Skal den bevægelse fremmes, er et af de første skridt at revitalisere visionerne og sætte nogle nye og bevidste mål.

Vægmaleri i Tamera, Portugal

Automatisk genereret beskrivelse

Levende Lokalsamfund hjælper fællesskaber, organisationer og virksomheder med at skabe, vitalisere og genbesøge deres vision. Processen designes ud fra jeres behov og de metoder, Levende Lokalsamfund er inspireret af blandt andet sociokrati, konfliktløsning, anerkendende metode og fremtidsværksted.

Vil du vide mere? Tjek de artikler der ligger på fællesskabsopbygning og sociokrati og ledelse.


Kontakt Ditlev Nissen hvis du har spørgsmål eller vil høre mere.

Ring på 30 48 49 21 eller skriv via kontaktformularen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.