Referencer

Herunder kan du læse hvad tidligere samarbejdspartnere skriver om Ditlev Nissen og Levende Lokalsamfund.


Godt input i vores debat om at drive forretning hele året i en sommerby.

Vi havde en fantastisk aften, hvor dit foredrag blev en god frisk indsprøjtning i vores debat om vilkårene for at drive forretning hele året i en sommerby. Derfor var det spændende og forfriskende og anderledes at høre om lokal valuta. Måske lidt “chokerende anderledes” for nogen. Det blev en herlig aften og især den afsluttende debat, hvor du styrede slaget, var spændende og udfordrende.

Katrine Green Rostgaard, TISVILDE OG OMEGN ERHVERVSFORENING


Alle blev hørt samtidig med at projektet havde den fornødne fremdrift

At få 90 familier i etableringen af et nyt bofællesskab til at blive enige om det fælles boligkoncept, er en omfangsrig demokratisk beslutningsproces. Ditlev Nissen har fungeret som facilitator for 200 beboere i forbindelse med etableringen af Karise Permatopia, et bofællesskab med 90 boliger som House Arkitekter er rådgivere for. Ditlev har med stor erfaring styret den demokratiske proces, så alle blev hørt samtidig med at projektet havde den fornødne fremdrift.

Søren Olsen, Arkitekt MAA, www.housearkitekter.dk


Trivselsdag førte til et bedre samvær

Du førte os rigtig godt igennem dagens program. Det gik over al forventning, måske på grund af din gode planlægning. Det lykkedes dig, at få bofællerne med på dagens program, takket være programmets fine variation og din rummelige og afslappede holdning. Trivselsdagen medførte et bedre samvær. 1 1/2 år efter har vi stadig glæde af flere af de tiltag, som blev udviklet med inspiration fra dig og dit arbejde.

Anne-Lise Müller & Lene Vind, Bofællesskabet Bakken.


Spændende workshop om lokal økonomi og lokal valuta

Jeg synes det er SÅ spændende og glæder mig til at arbejde videre med det. Tak for alt det vedhæftede og for den fede workshop du ledte i går. Du er bare god. Respekt!

Catalina Odile Sommer, Økosamfundet Dyssekilde, februar 2016


Ideerne kan skabe liv i landdistrikterne

Dine tanker om Grøn Lokal Økonomi indholder løsningsorienteret ideer der kan skabe liv i landdistrikterne og fremme omstillingen til bæredygtig lokaløkonomi.

Birgitte Miehs, tidl. medlem af Alternativet hovedbestyrelse.


Omstillingsagent – 6 ugers kursus for ledeige

”Omstilling handler ikke kun om miljø, men også om en selv. Jeg har lært en del socialt, i forhold til gruppen og mig selv. Men også om matrix landbrug, permakultur, cradle 2 cradle, m.m. Når man løfter i flok/har et stærkt fællesskab kan man sgu’ (undskyld) meget!” – Sophie Labeau, initiativtager til Hillerød Fødevarefællesskab.

”Tusind tak for de fodaftryk af passion, stædighed, vedholdenhed, kompetencer, sammenhæng, rummelighed og varme som kurset har sat i mig .” – Pernille Glensbo Uglebjerg, pædagog.

”Kursets positive ånd og begejstring er det mest værdifulde for mig. Jeg glæder mig til at gå på opdagelse i de mange materialer vi har liggende i dropbox.” – Jannie Olsen, laborant, agronom, ph.d.

Kursusfolder fra 2014.


Komplekse samskabelsesprocesser værdsat af alle parter

Ifm. etableringen af det bæredygtige bolig- og landbrugsfællesskab Karise Permatopia, bestående af 90 rækkehuse, fælleshus, forsyningsanlæg og landbrug, har Ditlev Nissen været facilitator for 11 udviklingsdage fra august 2014 til december 2015.

Hans engagement i økosamfundsbevægelsen har bidraget med viden og begejstring i forhold til de mange nye ting, som Karise Permatopias ca. 200 kommende beboere har måttet forholde sig til. Han har været medskaber af en mødekultur, hvor 50-90 deltagere deler livshistorier, fordyber sig i værdier og løsningsmuligheder, afprøver metodikker og får ejerskab til de løsninger, de skal bo og leve med, når de i 2017 overtager ejerskabet til og driften af Karise Permatopias boliger, forsyningsanlæg og landbrug.

Ditlev har været med til at facilitere de samskabende processer imellem de kommende beboerne, projektorganisationen og de eksterne rådgivere. Der har været mange komplicerede processer omkring udformning af boligerne, miljø- og energiløsninger, landbruget og vedtægterne, hvor Ditlev har faciliteret dialogprocesser, der har været værdsat af alle parter.

Ditlev har en god fornemmelse for balancen mellem den enkeltes behov og selve processens fremdrift. Med forskellige dialogprocesser, kreative indslag og håndfast mødeledelse, har han skabt nogle udviklingsdage, der har styrket den enkelte beboers engagement og bidraget til at arbejdsgruppernes arbejde bliver delt, bearbejdet og bragt videre til de besluttende organer.

Mikkel Klinge Nielsen, projektchef i Karise Permatopia.


Vi lytter til hinanden og udvikler i fællesskab

Styrken i Ditlevs måde at arbejde på, er at han skaber rammer for dialog, hvor vi lytter til hinanden og udvikler i fællesskab. Temaerne i de indledende samtaler er åbne og rummelige. Som programmet skrider frem afgrænses temaerne for til slut at stå med nogle anbefalinger, der kan bringes videre til konkrete handlings- og beslutningsfora. Workshoppen blev dokumenterede på vægaviser og plancher, så det efterfølgende var nemt at finde tilbage til de mange guldkorn, vi udviklede undervejs.

Når jeg ser tilbage på workshoppen, så udstak den nogle konstruktive rammer for en epoke i Frilands historie, som vi fortsat arbejder på den dag i dag.

Jacob Thorsen, Andelsforeningen Friland, april 2016


Stor viden om aktionslæring og etablering af praksisnære læringsrum

I 2013 var Ditlev Nissen pædagogisk og administrativ leder af Omstillingsagent, et 6-ugers kurser for ledige med udgangspunt i den omstilling der sker i og omkring Lejre Økologiske Kommune.

“Pædagogisk har Ditlev stor viden om aktionslæring og etablering af praksisnære læringsrum. Han har sans for at se lærings- og omstillingsmuligheder i lokalsamfund der omstiller til bæredygtighed. Han er god til at etablere netværk og skabe samspil mellem de lokale aktører, der på mangfoldig vis indgår i læringsrummet.

Ditlev er en kreativ og nærværende underviser med øje for den enkelte kursists behov og ressourcer. På en anerkendende og inddragende måder favner han en mangfoldig gruppe kursister på tværs af fag, uddannelsesniveau og alder. Han forstår at bringe den enkeltes og gruppens ressourcer i spil på måder, der er til glæde for den enkelte kursist og for fællesskabet som helhed.

Kombinationen af Ditlevs store viden om økosamfund og omstillingsprocesser, hans positive livssyn og en undervisning, der er solidt funderet i stor palet af ”hands on” deltagerinddragende metoder, skaber et læringsrum, der emmer af engagement og empowerment.”

Thorleif E. Jeppesen, Bestyrelsesformand, Klima & Beskæftigelse.


Taler ind til et dybere sted i den enkelte deltager

Intentionen med Grøn Ø Agent var at bring ny viden, metoder og redskaber til Bornholm. Formålet var at små og mindre lokalsamfund kunne forbedre deres vilkår med udgangspunkt i lokalsamfundenes egne potentialer og i styrkelse af en bærekraftig social kultur. Kurset var inspireret af Ecovillage Design Education, et uddannelseskoncept udviklet i den globale økosamfundsbevægelse. Ditlev Nissen var den gennemgående underviser på kurset, der stræk sig over 6 weekender fra oktober 2011 til april 2012. Kurset var medfinancieret af LAG Bornholm.

Ditlev har rigtig mange erfaringer som facilitator og underviser og udviser stor behændighed i den givne proces, uanset hvor skabelsesprocessen tager sit udspring eller hvor afsættet skal tages. Med stor faglig indsigt og kompetence, venlighed og engagement i borgernes og gruppernes arbejde, skaber Ditlev en rar, rummelig og åben undervisnings situation. Mange kreative og sjove påhit er befordrende for både stemningen og nytænkningen bland deltagerne. Desuden formår han at tale ind til et dybere sted i den enkelte deltager. “Flere er kursisterne beskriver i evalueringen forløbet som en personlig rejse, som har givet dem en stor lyst til at virke i lokalsamfundet med udgangspunkt i den indsigt kursets faglige del har givet dem i bæredygtighedsbegrebet.” (citat fra evalueringsrapporten).

Grøn Ø Agent har virket som en væsentlig og dynamisk faktor i det forstsatte arbejde, der har som perspektiv at gøre Bornholm til en mere grøn ø, med flere grønne virksomheder og et voksende marked til gavn for både miljøet og lokalsamfundene. Effekterne af kurset har udfoldet sig til stor gavn for de enkelte deltageres projekter og virksomheder. Flere har efterfølgende startet mindre landbrugsvirksomheder. Der er skabt en fælles platform for gensidig deling af viden, maskiner og hjælp til at etablere en produktion rettet mod det bornholmske marked. En økogård har taget det store spring og har omlagt deres jordbrug til permakultur med besøgsgård og forsøgssted for nye dyrkningsmetoder.

En anden økogård har udvidet med en større bifarm. En familie har omdannet deres landsted til permakulturelt læringscenter. Og en mindre Alpakafarm (lamaer) fungerer som ’forsøgsfarm” på 3. år, hvor der indsamles erfaringer og viden der skal danne grundlag for en turistvirksomhed med trekking med alpaka.

En affødt effekt er, at det økologiske netværk på Bornholm er blevet kraftigt opgraderet. Fire år senere vil vi opsummere, at Grøn Ø Agent var et kæmpe boost for deltagerne, med stor effekt på skabelsen af nye grønne virksomheder. De grønne agenter har bidraget til, at der er kommet mere gang i afsætningen af økoprodukter til kommunale køkkener og at der leveres økogrøntsager til lokale supermarkeder. På det nationale plan er flere kursister blevet inspireret til at gå aktivt ind i ledelsen af to grønne foreninger i Danmark.

Anker Toklum og Kirsti Thorvaldsen, initiativtagere til Grøn Ø Agent, april 2016.