Referencer

Hvad siger tidligere samarbejdspartnere om Ditlev Nissen og Levende Lokalsamfund. Udsagnene er samlet i fem forskellige temaer.


Fællesskabsopbygning & Samskabelse

At få 90 familier i etableringen af et nyt bofællesskab til at blive enige om det fælles boligkoncept, er en omfangsrig demokratisk beslutningsproces. Ditlev Nissen har fungeret som facilitator for 200 beboere i forbindelse med etableringen af Karise Permatopia, et bofællesskab med 90 boliger, som House Arkitekter er rådgivere for. Ditlev har med stor erfaring styret den demokratiske proces, så alle blev hørt samtidig med at projektet havde den fornødne fremdrift.

Søren Olsen, Arkitekt MAA, www.housearkitekter.dk


Du førte os rigtig godt igennem dagens program. Det gik over al forventning, måske på grund af din gode planlægning. Det lykkedes dig, at få bofællerne med på dagens program, takket være programmets fine variation og din rummelige og afslappede holdning. Trivselsdagen medførte et bedre samvær. 1 1/2 år efter har vi stadig glæde af flere af de tiltag, som blev udviklet med inspiration fra dig og dit arbejde.

Anne-Lise Müller & Lene Vind, Bofællesskabet Bakken.


Styrken i Ditlevs måde at arbejde på, er at han skaber rammer for dialog, hvor vi lytter til hinanden og udvikler i fællesskab. Temaerne i de indledende samtaler er åbne og rummelige. Som programmet skrider frem afgrænses temaerne for til slut at stå med nogle anbefalinger, der kan bringes videre til konkrete handlings- og beslutningsfora. Workshoppen blev dokumenterede på vægaviser og plancher, så det efterfølgende var nemt at finde tilbage til de mange guldkorn, vi udviklede undervejs. Når jeg ser tilbage på workshoppen, så udstak den nogle konstruktive rammer for en epoke i Frilands historie, som vi fortsat arbejder på den dag i dag.

Jacob Thorsen, Andelsforeningen Friland.


Sociokrati og fællesskabsledelse

Ditlev gør et stort og tungt emne let. Han favnede vores situation og behov, så introduktion til sociokrati førte til læring og fællesskab, samtidig med at vi fik løftet nogle af de sten vi skal have vendt. Vi er på vej!

Janne Baun Lützhøft, Tiny Varigheden på Køge Fælles Jord


Et meget lærerigt kursus med gode træningsøvelser. At bruge fællesskabet som case i øvelserne gør at alle bliver set, hørt og det bidrager til en ny forståelse af fællesskabet. Ditlevs indsigt i konfliktløsning, gruppeprocesser og fællesskaber, giver en ekstra dybde og forståelse for sociokrati som en uddelegerende og lærende organisationsform.

Lise Højer, læge & lifecoach


En tryg og kærlig ramme, der sammen med de små energiøvelser, skabte et nærværende læringsrum. Det har været dybt interessant at opleve, hvordan vi startede med konkrete oplæg og øvelser, og qua metoden fik afdækket nogen af fællesskabets dybereliggende mønstre.

Ida Gydensen, Økosamfundet Dyssekilde


FN’s Verdensmål

Du gav os virkelig indblik i, hvor væsentligt det er for os alle hver især at følge de 17 verdensmål. Din indsigt og performance var blændende. Tak for det!

Anders Fisker, præsident i Fredensborg Rotary Klub.


Godt og spændende foredrag hvor der kom mere frem om emnet, end jeg havde forventet. Det blev snakket ivrigt i det efterfølgende gruppearbejde, hvor vi fik verdensmålene i hverdagshøjde. Her fremkom flere gode ideer til hvordan vi som ejendomsfunktionærer kan arbejde med målene.

Henri Olesen, arbejdsmiljørepræsentant, Ejendomsfunktionærernes Fagforening.


Godt at forbinde målene med steder hvor vi gerne vil bo. Teamarbejde og deling af viden og ideer involverede os alle. Spændende at se hvordan verdensmålene er forbundet direkte og indirekte med hinanden og hvor meget vi kan gøre ved at deltage og være aktive i vores lokalsamfund.

Elever på Brenderup Højskole.


Lokaløkonomi

Det var en SÅ spændende workshop om lokaløkonomi og lokale valutaer. Jeg glæder mig til at arbejde videre med det. Tak for alt det vedhæftede og for den fede workshop. Du er bare god. Respekt!

Catalina Odile Sommer, Økosamfundet Dyssekilde.


Vi havde en fantastisk aften. Dit foredrag blev en frisk indsprøjtning i vores debat om vilkårene for at drive forretning hele året i en sommerby. Derfor var det spændende og forfriskende og anderledes at høre om lokal valuta. Måske lidt “chokerende anderledes” for nogen. Det blev en herlig aften og især den afsluttende debat, hvor du styrede slaget, var spændende og udfordrende.

Katrine Green Rostgaard, TISVILDE OG OMEGN ERHVERVSFORENING


Dine tanker om Grøn Lokal Økonomi indholder løsningsorienteret ideer, der kan skabe liv i landdistrikterne og fremme omstillingen til bæredygtig lokaløkonomi.

Birgitte Miehs, tidl. medlem af Alternativet hovedbestyrelse.


Konflikthåndtering

Jeg fik mulighed for at blive hørt og set i en konflikt, hvor der ikke var gensidig respekt. Ditlevs rammer gjorde, at jeg var mere tryg og kunne møde de misforståelser der opstod mellem parterne.

Deltager i konfliktmægling


Lokalsamfundskurser

Omstilling handler ikke kun om miljø, men også om en selv. Jeg har lært en del socialt, i forhold til gruppen og mig selv. Men også om matrix landbrug, permakultur, cradle 2 cradle, m.m. Når man løfter i flok/har et stærkt fællesskab kan man sgu’ (undskyld) meget! – Sophie Labeau, initiativtager til Hillerød Fødevarefællesskab.

Tusind tak for de fodaftryk af passion, stædighed, vedholdenhed, kompetencer, sammenhæng, rummelighed og varme, som kurset har sat i mig . – Pernille Glensbo Uglebjerg, pædagog.

Kursets positive ånd og begejstring er det mest værdifulde for mig. Jeg glæder mig til at gå på opdagelse i de mange materialer vi har liggende i dropbox. – Jannie Olsen, laborant, agronom, ph.d.

Deltagere på Omstillingsagent, 6 ugers kurser for ledige.


Omstillingsagent

Pædagogisk og administrativ leder af Omstillingsagent, et 6-ugers kurser for ledige med udgangspunkt i den omstilling der sker i og omkring Lejre Økologiske Kommune.

“Pædagogisk har Ditlev stor viden om aktionslæring og etablering af praksisnære læringsrum. Han har sans for at se lærings- og omstillingsmuligheder i lokalsamfund der omstiller til bæredygtighed. Han er god til at etablere netværk og skabe samspil mellem de lokale aktører, der på mangfoldig vis indgår i læringsrummet.

Ditlev er en kreativ og nærværende underviser med øje for den enkelte kursists behov og ressourcer. På en anerkendende og inddragende måde favner han en mangfoldig gruppe kursister på tværs af fag, uddannelsesniveau og alder. Han forstår at bringe den enkeltes og gruppens ressourcer i spil på måder, der er til glæde for den enkelte kursist og for fællesskabet som helhed.

Kombinationen af Ditlevs store viden om økosamfund og omstillingsprocesser, hans positive livssyn og en undervisning, der er solidt funderet i stor palet af ”hands on” deltagerinddragende metoder, skaber et læringsrum, der emmer af engagement og empowerment.”

Thorleif E. Jeppesen, Bestyrelsesformand, Klima & Beskæftigelse.


Grøn Lokal Agent

Intentionen med Grøn Ø Agent var at bring ny viden, metoder og redskaber til Bornholm. Ditlev har rigtig mange erfaringer som facilitator og underviser og udviser stor behændighed i den givne proces, uanset hvor skabelsesprocessen tager sit udspring eller hvor afsættet skal tages. Med stor faglig indsigt og kompetence, venlighed og engagement i borgernes og gruppernes arbejde, skaber Ditlev en rar, rummelig og åben undervisnings situation. Mange kreative og sjove påhit er befordrende for både stemningen og nytænkningen bland deltagerne. Desuden formår han at tale ind til et dybere sted i den enkelte deltager. “Flere er kursisterne beskriver i evalueringen forløbet som en personlig rejse, som har givet dem en stor lyst til at virke i lokalsamfundet med udgangspunkt i den indsigt kursets faglige del har givet dem i bæredygtighedsbegrebet.” (citat fra evalueringsrapporten).

Grøn Ø Agent har virket som en væsentlig og dynamisk faktor i det forstsatte arbejde, der har som perspektiv at gøre Bornholm til en mere grøn ø, med flere grønne virksomheder og et voksende marked til gavn for både miljøet og lokalsamfundene. Effekterne af kurset har udfoldet sig til stor gavn for de enkelte deltageres projekter og virksomheder. Flere har efterfølgende startet mindre landbrugsvirksomheder og der er skabt en fælles platform for gensidig deling af viden, maskiner og hjælp til at etablere en produktion rettet mod det bornholmske marked.

En affødt effekt er, at det økologiske netværk på Bornholm er blevet kraftigt opgraderet. Fire år senere vil vi opsummere, at Grøn Ø Agent var et kæmpe boost for deltagerne, med stor effekt på skabelsen af nye grønne virksomheder. De grønne agenter har bidraget til, at der er kommet mere gang i afsætningen af økoprodukter til kommunale køkkener og at der leveres økogrøntsager til lokale supermarkeder. På det nationale plan er flere kursister blevet inspireret til at gå aktivt ind i ledelsen af to grønne foreninger i Danmark.

Anker Toklum og Kirsti Thorvaldsen, initiativtagere til Grøn Ø Agent.