Det lærende fællesskab

Et lærende fællesskab er et fællesskab hvor medlemmerne involverer sig i en kollektiv læreproces, der bygger på fællesskabets ressourcer og visioner. Processen kan strække sig fra 3-4 måneder til 2-5 år, alt efter de mål fællesskabet stræber efter. Formål: At berige hverdagen og styrke fællesskabets udvikling.

Emnet kan være det STORE om FN’s verdensmål og omstilling til bæredygtige samfund. Eller det kan være det NÆRE og handle om mødekultur, beslutningsprocesser, selvforsyning, udvikling af værdigrundlag og fremtidsvisioner, konflikthåndtering, permakultur, byggeri, klimasikring, lokaløkonomi eller … Uanset emnet handler det om at berige den enkeltes hverdag og styrke fællesskabets udvikling.

Leg og bevægelse er en del af det lærende fællesskab.

UNDERVISNINGEN er en lev-og-lær faciliterede læreproces, der strækker sig over en længere periode. Lærerprocessen har tre formål: 1) Give nye metoder. 2) Afprøve metoderne i praksis i forhold til konkrete situationer. 3) Styrke fællesskabet og den fælles udvikling.

UNDERVISERNE består af lokale kræfter fra fællesskabet og eksterne undervisere, der tilsammen har viden og erfaring med emnet, og som sammen kan forestå den fremadskridende læreproces. 

PROCESSEN ledes/faciliteres af en facilitator i samarbejde med en styregruppe nedsat af fællesskabet. 


Herunder er nogle bud på hvilke elementer der kan indgå i læreprocessen:


Opstartsmøde

  • Hvad motiverer jer personligt og kollektivt?
  • Fællesskabets styrker og svagheder – det kunne være en analyse ud fra bæredygtighedshjulets fire dimensioner (en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed).
  • Design og ledelse samt læreprocessens vision, mission og mål.

Igangsætning

  • Kortlægning af jeres ressourcer og kompetencer: Hvor og i hvilken rækkefølge kan de sættes i spil, så det skaber mening og udvikling?
  • Markvandringer: I blive klogere på hvad der sker rundt i fællesskabet, fx i bygnings- og administrationsgruppen, køkken- og skovhaven, delebilsordningen eller …. (de aktiviteter der er i jeres fællesskab). Hvad er udfordringerne og visionerne?
  • Årshjul og ledelse: Organisering af processen så den bygger på kvalitet, fremdrift og gennemsigtighed.
  • Lær af erfaringerne: Tilbagevendende evalueringer – samt metoder til at forstå og regulere det der sker i undervejs i processen. 
  • Støttende fællesskab: Teambuilding og gensidig coaching gør den enkelte og fællesskabet stærkere i forhold til den fælles udvikling 
  • Inspiration og læring udefra: Hvilke steder skal I besøge og hvem skal undervise jer, så I får den nødvendige faglighed og perspektivering ind i læreprocessen? Skal I opfordre nogen fra fællesskabet til at tage på kursus ude i ‘samfundet’?

Målgruppe

Det lærende fællesskab er både for etablerede fællesskaber, fællesskaber der er under etablering og arbejdsgrupper i et fællesskab, der ønsker at styrke fællesskab, faglighed, kapacitet og retning. Som nævnt længere ned, kan det også være et lokalsamfund, der ønsker at sætte fokus på FN’ verdensmål og omstillingen til bæredygtighed.

Fællesarbejde indgår også på en eller anden måde.

Eksempel på et lærende fællesskab

Jeg har igennem årene været involveret i mange længerevarende udviklings- og læreprocesser i økosamfund og i konfliktløsnings regi.

I dette dokument får du en ide om hvordan bo- og landbrugsfællesskabet Permatopia arbejder på at lave et fælles Permakultur Design Proces. Formålet med designprocessen er 1) at tage Permatopias formål og visioner alvorligt, 2) sikre en demokratisk og gennemsigtig struktur, og 3) tilføre fællesskabet den nødvendige læring, der gør det i stand til at flytte sig fra at være nybegyndere, til at blive et øvet og kompetent fællesskab, der lever-og-lærer sine værdier og visioner. 

Permatopia er 225 beboere i 90 boliger på en 29 hektar landbrugsejendom med grøntsagsproduktion, skov, biokloak, børnehave, vindmølle m.m.. Levende Lokalsamfund er bosiddende i Permatopia.


Læringsfællesskaber som motor i omstillingen til bæredygtighed

På det nære plan skal læringsfællesskaber være med til at berige og udvikle hverdagslivet i lokalsamfundet. På det store plan kan læringsfællesskaber bidrage til at indfri FN’s verdensmål.

“Skal vi skabe en omstilling, der tager ordentligt fat om problemerne, bliver vi nødt til at nytænke den måde, vi producerer, forbruger og lever på. Vi skal have borgernes og lokalsamfundenes engagement med som en motor i omstillingen. Læring, eksperimenter og folkelig innovation er centrale elementer i omstillingen, hvorfor vi i fremtiden skal se vores lokalsamfund og kommunale demokrati som levende og attraktive læringsrum i omstillingen af vores liv og samfund.”

“Sigtemærkerne er lav miljøbelastning, høj livskvalitet og lokal udvikling. Læring, eksperimenter og fællesskab er centrale omdrejningspunkter, hvor borgere og lokalsamfund indgår i læringsfællesskaber med andre lokalsamfund, foreninger, netværk, forskere m.m., så vi på tværs af lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner, landegrænser m.m. hjælper hinanden med at gennemføre en trinvis omstilling af vores liv og lokalsamfund.”

Citaterne er uddrag fra artiklen Vi skal nytænke vores hverdagsliv, udgivet på POV International september 2020.


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk