Fællesskabsopbygning med langtidsvirkning

Et udviklingsforløb hvor I bliver klogere på jer selv, fællesskabet og jeres fremtidige retning. Casen er fra et bofællesskab, hvor vi lavede et udviklingsforløb over to dage, med tre måneders mellemrum.

Indhold

 • Aftale og planlægning
 • Formål
 • Program for den første udviklingsdag
 • Skriftligt materiale
 • Frem mod næste udviklingsdag
 • Feedback fra deltagerne

Aftale og planlægning

Efter den første kontakt fremsender jeg et eksempel på et program samt lidt om, hvordan jeg arbejder. Matcher min metode med jeres ønsker og behov, afholder vi et formøde med fokus på det, I gerne vil have ud af udviklingsforløbet og de udfordringer, I står over for.

Det kan fx være barrierer, der lægger en dæmper på jeres trivsel og handlekraft, eller som forhindrer jer I at leve jeres værdier og udfolde jeres potentialer.

Herefter aftaler vi længden af udviklingsforløbet; typisk en weekend eller to-tre dage over tre måneder, samt hvad det koster.

Derefter fremsender jeg et udkast til formål og program til jeres planlægningsgruppe. Vi pingponger frem og tilbage på mail, telefon og/eller Skype, indtil formål og program er på plads.

Lyt med opmærksomhed, tal med intention.

Formål

Lytte med opmærksomhed og tale med intention: Træne kommunikative kompetencer der understøtter et fællesskab, som værdsætter mangfoldighed.

Blive klogere på jer selv og hinanden: Samtaler om værdier, ressourcer, ønsker og behov. Om balancen mellem individ og fællesskab.

Blive klogere på vores praksis og fremtidige retning: Hvorfor gør vi, som vi gør – er vores praksis i overensstemmelse med vores værdier og fremtidsønsker? Hvordan skaber vi mere trivsel og engagement?


Program for den første udviklingsdag

Velkommen til to udviklingsdage: Præsentation af facilitator, program og deltagerne.

Hvorfor bor du i bofællesskab? Oplæg, samtaler og opsamling i plenum.

Pause – efterfulgt af fysisk aktivitet / læringsleg.

Det lærende fællesskab: Oplæg og samtalecirkler om læreprocesser og fem kompasser, der på hver sin måde er bestemmende for fællesskabets retning.

Frokost

I gang efter frokost – fysisk aktivitet / læringsleg.

Når hensyn og værdier vægtes forskelligt: Oplæg om dialog og diskussion. Cafédialog om hvor fællesskabet er nemt, og hvor det er udfordrende.

Hjemmearbejde: Rammesætning af de seks samtaler I skal have med hinanden frem til næste udviklingsdag. Den første af samtalerne tages her.

Hvad går du hjem med? Tak for i dag.

Cafedialog

Brug metoderne i hverdagen

Ønsker I at skabe vedvarende forandringer, er det oplagt at bruge de metoder, I har arbejdet med på udviklingsdagen, i jeres arbejdsgrupper og på møder.

Prøv det et stykke tid, evaluer og se om metoderne er med til at lave den forskel, som I ønsker skal ske i fællesskabet.

Skriftlige materialer

På udviklingsdagen fik deltagerne følgende uddelingskopier:

 • Lyt med opmærksomhed – Tal med intention
 • Det lærende fællesskab
 • Dialog & Diskussion: Betydningsfulde forskelle og spilleregler for dialog
 • Hjemmesamtaler:
  En vejledning rammesætter et antal samtaler, som hvert medlem har med andre medlemmer af fællesskabet. Vejledningen indeholder et forslag til spilleregler samt en guide til samtalens fem trin. Øvelsen er en invitation til tage 2-4 samtaler på en måned, hver af 20-30 min. varighed. Hver samtale har et nyt spørgsmål og gennemføres med en ny samtalepartner.

Frem mod næste udviklingsdag

Planlægningsgruppen indsamler feedback fra de andre i fællesskabet: Hvordan er stemningen efter udviklingsdagen? Hvad er temaerne for næste udviklingsdag?

Vi pingponger frem og tilbage mellem fællesskabet, planlægningsgruppen og undertegnede, indtil formål og program for den næste udviklingsdag er på plads.


Feedback fra deltagerne

Herunder er uddrag af den feedback, jeg modtog efter to udviklingsdage på henholdsvis fem timer og en lørdag-søndag:

Du førte os rigtig godt igennem dagens program. Det gik over al forventning, måske på grund af din gode planlægning.
Det lykkedes dig at få bofællerne med på dagens program takket være programmets fine variation og din rummelige og afslappede holdning. Trivselsdagen medførte et bedre samvær.
1 1/2 år efter har vi stadig glæde af flere af de tiltag, som blev udviklet med inspiration fra dig og dit arbejde.

Anne-Lise Müller & Lene Vind, Bofællesskabet Bakken.

Styrken i Ditlevs måde at arbejde på er, at han skaber rammer for dialog, hvor vi lytter til hinanden og udvikler i fællesskab.
Temaerne i de indledende samtaler er åbne og rummelige. Som programmet skrider frem, afgrænses temaerne for til slut at stå med nogle anbefalinger, der kan bringes videre til konkrete handlings- og beslutningsfora.
Workshoppen blev dokumentet på vægaviser og plancher, så det efterfølgende var nemt at finde tilbage til de mange guldkorn, vi udviklede undervejs.
Når jeg ser tilbage på workshoppen, så udstak den nogle konstruktive rammer for en epoke i Frilands historie, som vi fortsat arbejder på den dag i dag.

Jacob Thorsen, Økosamfundet Friland.


Vil du høre mere?

Ring på 30484921
Skriv til ditlev@levendelokalsamfund.dk